H-村 的教學資源圖檔 

~請選擇你要查詢的圖庫範圍~


國小範圍     國中範圍     高中範圍    

時鐘

<< 請在圖片上按滑鼠右鍵下載 PNG 圖檔 >>

時針指示刻度     時      

  

分針指示刻度     分        

     

數據設定完成後,請選擇: